Vedtægter

SKOLENS NAVN, ADRESSE OG OPRETTELSESÅR

§ 1.Skolens navn er ”Skolen Bifrost”.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Roskilde Kommune.

Stk. 3. Skolen er oprettet i år 2019

Stk. 4. Vedtægterne offentliggøres på skolens hjemmeside sammen med skolens værdigrundlag.

SKOLENS ORGANISERING OG DRIFT

§ 2. Skolen er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning, herunder skolepenge for eleverne, forældrebetaling for skolefritidsordning og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 3. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 4. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 5. Bidrag til skolen giver ikke bidragyderen ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

SKOLENS FORMÅL

§ 3. Skolens formål er at drive privat grundskole efter den til enhver tid gældende lovgivning for friskoler og private grundskoler m.v. Skolen giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1. – 9. klassetrin. Skolen kan tillige omfatte en skolefritidsordning.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 4.  Skolen driver virksomhed på følgende værdigrundlag:

Skolen Bifrost er en fri grundskole for højt begavede børn. Vores mission er at dyrke og styrke højt begavede børns nysgerrighed og give dem et solidt grundlag for livet.

Som elev på Skolen Bifrost vil man opleve, at trivslen er det centrale for den gode læring – både for den faglige del, men også for den personlige og sociale udvikling. Skolen skal være et sted, hvor højt begavede børn føler sig trygge ved at være og hvor lysten til at lære og udforske styrkes. Vi tilbyder en inspirerende og udfordrende faglighed i undervisningen, der både udvikler barnets forståelse for omverdenen og som klæder barnet på til at mestre eget liv.

FORÆLDREKREDS OG SKOLEKREDS

§ 5.Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

Stk. 3. Medlemskab af Støtteforeningen for skolen Bifrost giver ikke stemmeret til generalforsamlingen. Medlemskab af forældrekredsen, som defineres ved part i forældremyndigheden til et barn på skolen Bifrost, giver stemmeret til generalforsamlingen.

§ 6.
GENERALFORSAMLINGEN
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år før udgangen af marts. Indkaldelse sker pr. mail til forældrekredsen og skolekredsens medlemmer samt på skolens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel og med  angivelse af dagsorden, der mindst skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.
  3. Skolens leder aflægger beretning.
  4. Det reviderede regnskab fremlægges til orientering.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen (Skolekredsen)
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes særskilt valg af tilsynsførende og af forældrerepræsentanter, hvor kun forældrekredsens medlemmer er stemmeberettigede.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og skal bekendtgøres for forældrekredsen og skolekredsens medlemmer pr. mail senest 7 dage før generalforsamlingen

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det. Til ekstraordinær generalforsamling skal der gives minimum 7 dages varsel. Indkaldelsen sker som for ordinær generalforsamling og med opgivelse af dagsorden.

Stk. 4. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt der ønskes skriftlig afstemning gennemføres dette. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Stk. 5. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, FUNKTIONSMÅDE OG FUNKTIONSPERIODE M.V.

§ 7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes af 3 medlemmer valgt blandt forældrekredsen, 4 vælges af forældrekredsen men uden for forældrekredsen. De fire medlemmer af bestyrelsen valgt uden for forældrekredsen betegnes skolekredsen.

Bestyrelsesmedlemmer fra Forældrekredsen kan kun erstattes med suppleanter fra Forældrekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår således at 1 fra forældrekredsen og 2 fra skolekredsen afgår det ene år, men 2 fra forældrekredsen og 2 fra skolekredsen afgår det 2. år.

Stk. 3.Bestyrelsesmedlemmer udtræder ikke af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld men er ansvarlige jf. dansk rets gældende regler. Bestyrelsens medlemmer er desuden omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Skolens medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 9. Skolens medarbejdere kan kun deltage i valg af bestyrelsen, hvis de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk. 10. Udtræder et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden, indtræder suppleanten for resten af funktionsperioden. Hvis der ikke er en suppleant, udpeger bestyrelsen hurtigst muligt et nyt bestyrelsesmedlem for den udtrædendes resterende funktionsperiode.

Stk. 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand samt en kasserer.  Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald. Ved stemmelighed om de tre poster trækkes lod blandt kandidaterne. Enten formand eller næstformand skal vælges blandt forældrekredsen.

Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne samt enten formand eller næstformand er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed frafalder forslaget.

Stk. 13. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse, samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

BESTYRELSENS OPGAVER M.V.

§ 8.Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlige for skolens økonomi og drift.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og øvrige personale. Bestyrelsen kan overdrage skolens leder sin ret til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og betaling for skolefritidsordningen.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer i fællesskab med Generalforsamlingen beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 5. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger og indføre konstateret inhabilitet i protokollen.

Stk. 6. Bestyrelsen skal i tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægtens ordlyd følge lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægten til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

SKOLENS LEDER OG ØVRIGE PERSONALE

§ 9. Skolens leder har ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår. Skolens leder er desuden ansvarlig for skolens pædagogiske ledelse.

Stk. 2. Skolens leder og skolens øvrige personale er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.

REGNSKAB OG REVISION

§ 10. Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år i overensstemmelse med gældende regler udarbejdes en retvisende årsrapport, som underkastes betryggende revision efter de gældende regler af en revisor valgt af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at det udarbejdede årsregnskab revideres af statsautoriseret eller registreret revisor ifølge lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 5 § 24, stk. 1 – 4.

Stk. 4. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede årsregnskab samtidig med afgivelse af en tro og love-erklæring, der bekræfter betingelserne for deres medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 5. Regnskabsafslutning og revision skal være afsluttet senest 1. marts – hvert år. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte og underskrevne årsregnskab indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april – hvert år.

TEGNINGSRET

§ 11. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Tegningsretten kan ikke delegeres.

ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 12. Bestyrelsen og forældrekredsen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Generalforsamlingens beslutning skal træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Stk. 2. Vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis de 1) indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen, 2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og 3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser med let læselig skrift f.eks. maskinskrift og 4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 13. Udenfor de tilfælde, hvor bestyrelsen efter loven skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffer bestyrelsen i fællesskab med forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Forældrekredsens beslutning skal træffes på to på hinanden følgende forældrekredsmøder med mindst 1 og højst 4 måneders mellemrum.

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålet i henhold til lov om friskoler og private grundskoler, skal den nedlægges.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Ministeriet for Børn og Undervisning (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at orientere Ministeriet for Børn og Undervisning (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen), hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 7. Eventuelle overskydende midler skal med børne- og undervisningsministerens godkendelse anvendes til skolevirksomhed, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

Facebook